The AESI Members' List 2019

L M NO. NAME DESIGNATION ADDRESS MOBILE EMAIL
815/2020 Dr Shankar Dayal Singh Assistant Professor Dept of English
B P S College, Bhore,
Gopalganj, Bihar 841426
9097506890 shnkrdlsngh@gmail.com
816/2020 Dr Stuti Prasad Associate Professor Dept of English
Patna University, Patna
9334129586 stuti.pwc@gmail.com
817/2020 Dr Nitesh Kumar Mishra Assistant Professor (Guest Faculty)
Nagarjun Umesh Sanskrit Mahavidyalay, Tarauni, Darbhanga
7050603071 nitesh2k9@gmail.com
818/2020 Dr Shamenaz Bano Assistant Professor Dept of English
Rajarshi Tandon Mahila Mahavidyalay, Malviya nagar , Allahabad 211003
7355267297 shamenaz@gmail.com